Hyppää sisältöön
Farmaseutti neuvoo asiakasta lääkkeen oikeasta käytöstä.

apteekkitoiminnan Eettiset ohjeet

Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet ovat Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton hyväksymä julkilausuma niistä arvoista, joiden varaan suomalainen apteekkitoiminta rakentuu.

Apteekit toimivat asiakkaiden parhaaksi ja vastaavat yhteiskunnan tarpeisiin osana terveydenhuoltoa. Ohjeiden tarkoituksena on tukea apteekkihenkilökuntaa työssä kohtaamiensa eettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja päätöksenteossa. 

I Apteekkien tehtävä on huolehtia laadukkaasta lääkehuollosta, edistää rationaalista lääkehoitoa ja tukea lääkehoitojen onnistumista sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. 

Apteekki turvaa omalta osaltaan lääkkeiden saatavuuden väestölle, huolehtii turvallisesta, tehokkaasta ja taloudellisesta lääkehuollosta sekä tarjoaa korkeatasoista lääkkeisiin, lääkehoitoihin ja terveyden edistämiseen liittyvää neuvontaa ja palveluja. Apteekeissa on hyvät ammatilliset toimintatavat ja niissä toimitaan lakien, asetusten ja viranomaismääräysten ja –ohjeiden mukaan. 

Lääkkeitä toimitettaessa varmistutaan siitä, että asiakas on selvillä hankkimiensa lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä, huomioiden asiakkaan lääkehoidon kokonaisuus, sairaudet ja ikä. Lääkeneuvonnan lisäksi ohjataan ja kannustetaan oman terveyden hoitamiseen. 

Apteekissa tunnistetaan lääkitykseen liittyviä riskitekijöitä. Toiminnan tavoitteena on turvallisen lääkehoidon varmistaminen. 

II Apteekkihenkilökunta toimii asiakkaan parhaaksi 

Apteekkihenkilökunta toimii ammatillisen osaamisen ja kokemuksen tuoman asiantuntemuksen avulla asiakkaan parhaaksi. Toiminnan perusteena on hoidon tarve, terveyttä edistävät tavoitteet ja asiakkaan hyvinvointi. 

Asiakkaan kanssa keskustellaan turvallisen lääkehoidon onnistumisen edellytyksistä ja neuvotaan lääkevalmisteiden hinnoista sekä Kela-korvauksista edullisimpien vaihtoehtojen löytämiseksi. 

Apteekki huolehtii alueensa väestön apteekkipalvelujen riittävästä saavutettavuudesta. Apteekin velvoite on huolehtia lääkkeiden saatavuudesta myös erityis- ja poikkeustilanteissa. 

III Farmasian ammattilaisten toiminta pohjautuu farmasian ja muun terveydenhuollon yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. 

Apteekissa työskentelevät apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Ammatillinen tieto ja osaaminen ovat kaiken toiminnan perusta ja sopusoinnussa sekä farmasian että muun terveydenhuollon tavoitteiden kanssa. Ihmisiä ei ohjata tarpeettomaan lääkkeiden tai muiden apteekkituotteiden tai -palvelujen käyttöön. Apteekit toimivat yhteistyössä asiakkaan parhaaksi ja pyrkivät säilyttämään alan sisäisen eheyden. 

Omassa tai muun terveydenhuollon toiminnassa tapahtuneet lääkityspoikkeamat käsitellään rakentavasti, samalla kuitenkin avoimesti ja asiakkaan oikeuksia kunnioittaen. 

IV Apteekkihenkilökunta kunnioittaa asiakkaan valinnanvapautta ja kohtelee asiakkaita tasa-arvoisesti. 

Asiakkaan vapautta valita lääkkeensä ja vaihtoehtoiset hoitomuodot kunnioitetaan turvallisuusnäkökulma huomioiden. Apteekkihenkilökunnalla on vastuu siitä, että asiakkaalla on riittävät tiedot valintansa tueksi. 

Farmaseuttinen henkilökunta voi ammatillisen harkinnan perusteella kieltäytyä myymästä asiakkaan pyytämää valmistetta, kun sen käyttö ei ole turvallista eikä terveydenhuollon tavoitteiden kannalta perusteltua. 

Farmaseuttinen henkilökunta pyrkii varmistumaan siitä, että heikommassa asemassa olevan oikeus saada asianmukaista lääkehoitoa ei vaarannu hänen puolestaan asioivan henkilön vakaumuksen tai toiminnan vuoksi. 

Kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti, kuunnellen ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen. 

V Apteekkihenkilökunta ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan voidakseen toimia asiakkaan ja terveydenhuollon edun mukaisesti. 

Jokaisen apteekissa työskentelevän henkilökohtainen ammatillinen velvoite on osaamisen ylläpitäminen. Osaamisen kehittämisen velvoite koskee sekä työnantajaa että työntekijää. 

Ammattitaitoon kuuluu oman osaamisen ja sen rajojen tunnistaminen ja tarvittaessa asiakkaan ohjaaminen sille ammattilaiselle tai taholle, joka pystyy häntä parhaiten auttamaan. Moniammatillista yhteistyötä tehdään asiakkaan parhaaksi. Kaikkien osaamista arvostetaan omissa tehtävissään. 

VI Apteekin tuote- ja palveluvalikoima tukee apteekin tehtävää osana terveydenhuoltoa. 

Apteekin valikoimaan kuuluu vain laadukkaita ja turvallisia tuotteita. Tuote- ja palveluvalikoima kuvastaa sitä asiantuntemusta, millä apteekit hoitavat yhteiskunnallista tehtäväänsä väestön lääkehuollon toimeenpanijana sekä asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä. 

Apteekkari vastaa apteekin tuote- ja palveluvalikoimasta huomioiden asiakkaiden tarpeet, henkilöstön ja yhteistyötahojen, kuten muun terveydenhuollon toiveet, sekä yhteiskunnalliset tavoitteet rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi. 

VII Apteekkihenkilökunta toimii yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan ja viranomaisten kanssa asiakkaiden parhaaksi. 

Apteekkihenkilökunta osallistuu aktiivisesti lääke- ja lääkitysturvallisuuden, rationaalisen lääkehoidon, sekä terveyden edistämisen päämäärien toteuttamiseen. Näihin päämääriin pyritään tiiviissä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. 

Apteekin farmaseuttinen henkilökunta osallistuu lääkehoidon vaikutusten seurantaan, sekä ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Farmaseuttinen henkilökunta osallistuu myös lääkehoidon kokonaisuuden arviointiin ja tarjoaa lääkärille tietoa ja perusteltuja ehdotuksia päätöksenteon tueksi. 

VIII Apteekkihenkilökunta toimii vastuullisesti ja ylläpitää toiminnallaan alansa arvostusta ja luottamusta yhteiskunnassa. 

Apteekkitoiminta perustuu terveydenhuollon tavoitteisiin ja arvoihin, näyttöön perustuvaan tieteeseen ja jatkuvuuteen. Apteekkihenkilökunta huolehtii siitä, että apteekin perustehtävä alueen lääkehuollosta vastaavana terveydenhuollon toimipisteenä säilyy selkeänä. 

Apteekit uudistuvat muun yhteiskunnan mukana asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden pohjalta. Muutoksissa tulee vaalia ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoisen apteekkitoiminnan periaatteita. Apteekin toimitilat, julkaisut, verkossa tapahtuva palvelu ja näkyvyys sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa ilmentävät kaikki apteekkitoimintaa. Kaiken viestinnän tulee olla linjassa apteekkeja kohtaan osoitetun luottamuksen kanssa. 

Apteekkitoiminnassa huomioidaan yhteiskuntavastuu. Apteekissa noudatetaan hyviä markkinointitapoja ja asiallisia kilpailukeinoja. 

IX Farmaseuttinen henkilökunta edistää lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä ja pyrkii ehkäisemään niiden väärinkäyttöä. 

Farmaseuttisen henkilökunnan lääkeneuvonta on luotettavaa, tarkkaa, ymmärrettävää ja riippumatonta. Neuvontaa annetaan asiakkaan tarpeiden perusteella, jotta varmistutaan lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Asiakasta rohkaistaan kysymään lääkitykseen liittyvistä asioista. Neuvonnasta huolehditaan kaikissa apteekin palvelukanavissa. 

Apteekkihenkilökunta ei myy lääkkeitä tai muita tuotteita asiakkaalle, jonka epäillään hankkivan niitä tahalliseen väärinkäyttöön. 

X Apteekkihenkilökunta pitää salassa ne asiat, joita se on ammatissa toimiessaan kuullut ja nähnyt. 

Apteekkihenkilökunta on velvollinen pitämään salassa asiakkaan sairautta, lääkehoitoa tai muita henkilökohtaisia asioita koskevat tiedot, ellei asiakas ole antanut suostumustaan tietojen välittämiseen. Apteekin toimitilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia siten, että niissä on mahdollisuus yksilölliseen ja luottamukselliseen asiointiin. 

Apteekkihenkilökunnan kesken asiakkaan lääkehoidosta ja siihen liittyvistä seikoista keskustellaan harkiten ja vain silloin, kun asiakkaan etu ja asioiden joustava hoitaminen sitä edellyttävät. Apteekkihenkilökunta käyttää apteekissa olevia, asiakkaan lääkitystä koskevia tietoja ainoastaan hoidon kannalta tarpeellisten tarkistusten ja selvitysten tekemiseen. 

Apteekkihenkilökunnan tulee tunnistaa tilanteet, joihin on tarpeellista puuttua henkilön turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Terveydenhuollon ammattilaisella on velvollisuus tehdä tarvittaessa lasten- ja vanhustensuojeluilmoitus salassapitosäädösten estämättä. 

Ammattieettisen neuvottelukunnan kokouksessaan 11.12.2018 hyväksymät päivitetyt eettiset ohjeet. Hyväksytty Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton hallituksissa tammikuussa 2019.

Ota yhteyttä

Aiheen Asiantuntijat

Apteekkien Ammattieettinen neuvottelukunta ottaa kantaa apteekkien ammattieettisiin kysymyksiin. Se julkaisee kannanottoja ajankohtaisista apteekkitoimintaan liittyvistä eettisluonteisista kysymyksistä. 

Ammattieettiselle neuvottelukunnalle voi lähettää kannanottopyyntöjä apteekkitoimintaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä (apteekit@apteekkariliitto.fi).