Hyppää sisältöön

Apteekit tärkeä osa terveydenhuoltoa

Apteekki osana terveydenhuoltoa

Apteekit keventävät terveydenhuollon kuormaa

Apteekeilla olisi mahdollisuus keventää perusterveydenhuollon kuormitusta muun muassa auttamalla palveluiden tuottamisessa ja vahvistamalla alueellista terveyspalveluverkostoa.

Ehdotamme:

1.

Integroidaan apteekit ja lääkehuolto tiiviiksi osaksi hyvinvointialueiden palveluja ja potilaiden hoitopolkuja. Hyödynnetään vahvemmin farmasian ammattilaisten lääkehoidon osaamista.

2.

Luodaan apteekkien ja hyvinvointialueiden väliselle yhteistyölle yhtenevät käytännöt.

3.

Puretaan tarpeetonta
lääkkeen toimittamiseen liittyvää
normitusta ja sujuvoitetaan
apteekin työtä mm. laajentamalla
apteekkien lääkevaihto-oikeuksia.

Apteekista saat lääkkeen lisäksi aina myös neuvontaa

Apteekki on lähes jokaiselle suomalaiselle lähin terveydenhuollon toimipiste. Apteekeista asiakkaat saavat lääkeneuvontaa ja opastusta lääkkeiden käyttöön maksutta, kasvotusten ja ilman ajanvarausta.

Apteekkien lääkeneuvonta säästää terveydenhuollon kustannuksia

Apteekkien rooli lääkityshaittojen ehkäisemisessä on merkittävä. Apteekkien maksuttomalla lääkeneuvonnalla turvataan lääkehoitojen onnistumista ja vähennetään tarpeetonta lääkkeiden käyttöä. Ottamalla apteekit mukaan tiiviiksi osaksi terveydenhuollon palveluketjua pystytään entistä tehokkaammin vähentämään terveydenhuollon kustannuksia.

Apteekit hyvinvointialueiden tueksi

Suomessa on maankattava apteekkiverkosto ja apteekkeja on lähes jokaisessa kunnassa. Apteekkien yli 800 toimipisteen ja 5 500 farmasian ammattilaisen verkosto on toistaiseksi alihyödynnetty resurssi. Apteekkeja voisi hyödyntää esimerkiksi lääkitysongelmien tunnistamiseen, lääkehoitojen onnistumisen seuraamiseen ja riskipotilaiden seulontaan. Keväällä 2023 julkaistun väitöstutkimuksen mukaan apteekeilla voisi olla merkittävä rooli esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.

Apteekkien laajaa verkostoa voisi hyödyntää esimerkiksi tarjoamalla tiloja hyvinvointialueiden järjestämille palveluille. Tästä olisi hyötyä erityisesti haja-asutusalueilla. Jos paikkakunnalta lähtee terveysasema, voisi apteekkien tiloja ainakin paikoittain käyttää esimerkiksi rokotusten tai laboratorionäytteiden ottamiseen. Apteekissa voi toimia myös erillinen Terveyspiste, josta asukkaat voivat saada matalan kynnyksen terveyspalveluita.

Tilastotietoa

Apteekki säästää muualla terveydenhuollossa lähes miljardi euroa vuodessa

Apteekkien antama lääkeneuvonta säästää noin miljardi euroa vuodessa muun terveydenhuollon kuluja. Säästö syntyy, kun asiakas saa tarvittavan lääkeneuvonnan apteekista. Tarvittaessa farmaseutti ohjaa asiakkaan aina lääkäriin, mutta terveydenhuollon ammattilaisen neuvonnalla säästetään lääkäreiden ja päivystystyöntekijöiden aikaa.

Apteekeissa tapahtuva lääkeneuvonta tuo:

5,9M

Lääkeneuvonta säästää 5,9 miljoonaa lääkärikäyntiä vähemmän vuodessa.

4,4M

Lääkeneuvonta säästää 4,4 miljoonaa päivystyskäyntiä vähemmän vuodessa.

5,2M

Lääkeneuvonta säästää 5,2 miljoonaa lääkemääräystä vähemmän vuodessa.

965M

Lääkeneuvonta tuo 965 miljoonaa euroa säästöä muulle terveydenhuollolle.

Lähde: PwC, 2015.

Apteekin monet terveyspalvelut

Apteekki on lähes jokaiselle suomalaiselle lähin terveydenhuollon toimipiste. Apteekeista asiakkaat saavat lääkeneuvontaa ja opastusta lääkkeiden käyttöön maksutta, kasvotusten ja ilman ajanvarausta.

Monet apteekit tarjoavat myös lääkehoitoja tukevia lisäpalveluita, kuten lääkehoidon arviointia, lääkkeiden koneellista annosjakelua ja lääkityksen tarkistuspalveluita. Apteekit tekevät yhteistyötä alueidensa hoitokotien ja palveluasumisyksiköiden kanssa.

Apteekit edistävät neuvonnallaan suomalaisten terveyttä ja helpottavat muun terveydenhuollon kuormitusta. Apteekeissa annettu lääkeneuvonta säästää vuositasolla liki miljardi euroa muualla terveydenhuollossa.

Asiakkaan monia vaivoja voidaan ratkaista apteekissa ja siten välttyä turhilta päivystys- ja vastaanottokäynneiltä. Apteekkien neuvontatyön merkitys korostuu, kun muu terveydenhuolto on ylikuormittunut ja hoitojonot ovat pitkiä – lähiapteekkiin taas pääsee tapaamaan terveydenhuollon ammattilaista ilman ajanvarausta. Apteekkien lääkeneuvonta varmistaa lääkityksen turvallisuutta ja hoitoon sitoutumista.

Apteekeilla on potentiaalia tukea terveydenhuoltoa huomattavasti nykyistäkin enemmän. Apteekkien farmaseuttista osaamista voisi hyödyntää esimerkiksi lääkitysongelmien tunnistamiseen, lääkehoitojen onnistumisen seuraamiseen ja riskipotilaiden seulontaan.

Tulevaisuuden apteekki voi olla kuin pieni terveysasema ja apteekeilla olla huomattavasti nykyistä suurempi rooli terveydenhuollossa. Tulevaisuudessa apteekeissa voidaan tarjota esimerkiksi rokotuksia.

Apteekkeja voidaan hyödyntää monin tavoin myös lääkehaittojen ehkäisyssä ja riskipotilaiden seulonnassa. Tutkimusten mukaan apteekkien hyödyntäminen esimerkiksi diabeteksen ennaltaehkäisyssä voisi tuoda yhteiskunnalle satojen miljoonien säästöt.

Maankattavaa apteekkiverkostoa ja apteekkien lääkitysosaamista voi hyödyntää esimerkiksi lääkehaittojen ehkäisyssä, lääkitysongelmien tunnistamisessa, lääkehoitojen seurannassa ja riskipotilaiden seulonnassa. Apteekkien tiloja voidaan ainakin paikoittain käyttää rokotuksiin tai laboratorionäytteiden ottamiseen. Useassa apteekissa toimii jo nyt Terveyspiste, joka tarjoaa matalan kynnyksen terveyspalveluita.

Apteekkien lääkeneuvonnalla pyritään varmistumaan siitä, ettei lääkkeellä ole haitallisia yhteisvaikutuksia muiden asiakkaan käyttämien lääkkeiden kanssa ja että asiakas osaa käyttää lääkettään oikein. Apteekit myös tekevät hyvinvointialueiden kanssa tiivistä yhteistyötä lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.

Apteekit seuraavat lääkitysturvallisuuteen liittyviä vaaratapahtumia terveydenhuollon ja apteekkien yhteisen HaiPro-ilmoitusjärjestelmän kautta ja raportoivat niistä terveydenhuollon yksiköille. Näin havaittuihin ongelmiin voidaan puuttua ja ne voidaan välttää jatkossa.

Apteekin Terveyspisteet ovat apteekin yhteydessä toimivia yksityisiä terveyspalveluyrityksiä, joilla on alueensa aluehallintoviraston myöntämä lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Terveyspisteen palvelut ovat pääsääntöisesti maksullisia, mutta ne tarjoavat asiakkaalle vaihtoehdon päästä helposti ja nopeasti sairaanhoitajan vastaanotolle.

Apteekin Terveyspisteen tyypillisiä palveluja ovat rokotukset, lääkeinjektiot, erilaiset vieritestaukset ja mittaukset ja hoitajan vastaanottokäynti.

Terveyspisteitä toimii tällä hetkellä noin 30 apteekin yhteydessä.

Mikäli jotain lääkettä ei ole saatavilla, usein tilanne pystytään ratkomaan apteekissa antamalla tilalle rinnakkaisvalmiste. Näin asiakas saa lääkkeen heti mukaan, eikä lääkehoito viivästy. Nykyiset vaihtokriteerit eivät kuitenkaan mahdollista kaikkia lääkevaihtoja. Saatavuushäiriöiden helpottamiseksi apteekkien oikeuksia tehdä turvallisia lääkevaihtoja tulisi laajentaa. Tämä myös vähentäisi niin apteekkien kuin lääkäreiden ylimääräistä työtä. 

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat maailmanlaajuinen ongelma. Ne johtuvat häiriöistä globaaleissa lääkkeiden toimitusketjussa, laatupoikkeamista ja yllättävistä kysynnän muutoksista. Lääkkeiden toimitusketjut ovat nykyisin hyvin pitkiä ja keskittyneitä. Suurin osa maailman lääkkeistä valmistetaan Intiassa ja raaka-aineet Kiinassa. Jos tuotantoketjuun tulee pienikin häiriö, se heikentää lääkkeen saatavuutta koko maailmassa.   

Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 30 Apteekin Terveyspistettä, mistä on jo vuosien ajan voinut saada rokotuksia. Keväällä 2024 voimaan tulleen asetuksen myötä myös farmaseutit ja proviisorit ovat jatkossa oikeutettuja antamaan rokotuksia. Todennäköisesti tulevaisuudessa yhä useammassa apteekissa pystytäänkin antamaan rokotuksia.

Farmaseuttien ja proviisorien rokotusoikeus ei kuitenkaan tuo automaattisesti apteekeille oikeutta rokottaa, vaan apteekkirokotusten käynnistyminen edellyttää paljon hallinnollisia vaatimuksia.

Rokottaminen apteekissa on mahdollista ainoastaan apteekin yhteydessä toimivan terveyspalveluyrityksen kautta. Eli apteekkarin on rokotustoimintaa varten perustettava erillinen terveydenhuollon palveluita tuottava yritys, eli Apteekin Terveyspiste. Se edellyttää mm. osakeyhtiötä, rekisteröintiä terveydenhuollon palvelun tuottajien rekisteriin sekä palkattua vastuulääkäriä vastaamaan rokotustoiminnasta.

Lisäksi aluehallintovirastot ovat edellyttäneet apteekeilta rokotustoimintaa varten tiukkoja tilakriteereitä, kuten äänieristetty huone, minimipinta-ala 12 m2, vesipiste ja wc. Tällaisia tiloja monilla apteekeilla ei ole valmiina tarjolla ja nämä edellyttävät huomattavia investointeja.

Apteekkariliiton alkuvuodesta 2024 toteuttaman kyselyn mukaan apteekkarit suhtautuvat myönteisesti apteekkien hyödyntämiseen rokottamisessa. Rokotusten laajentaminen apteekkeihin voi lisätä rokotekattavuutta, mikä on hyvä asia.

Kaikki lääkkeet, myös itsehoitolääkkeet ovat voimakkaasti vaikuttavia aineita. Itsehoitolääkkeet ovat turvallisia vain oikein valittuina ja käytettyinä.
Apteekissa tarkistetaan itsehoitolääkkeen sopivuus muiden lääkkeiden ja sairauksien kanssa. Apteekissa asiakas osataan ohjata tarvittaessa lääkäriin itsehoitolääkkeen myynnin sijasta.
Ihmisillä on itsehoitolääkkeistä paljon virheellisiä
käsityksiä, joita apteekeissa oiotaan.
Itsehoitolääkkeen myynti apteekissa turvaa myös reseptilääkkeiden ja apteekkipalveluiden saavutettavuutta, sillä
itsehoitolääkkeillä on myyntiosuuttaan suurempi
merkitys apteekin taloudelle

Uutiset

Lue Apteekkari-lehden uutisia apteekkien ja muun terveydenhuollon yhteistyöstä:

Tutustu myös muihin tavoitteisiimme apteekkialan kehittämisessä.

Haluatko tietää enemmän?