Hyppää sisältöön

apteekkien arvo syntyy farmaseuttisesta työstä

Riittävästi farmaseutteja apteekkeihin

apteekin osaava henkilöstö on avain lääkehoitojen onnistumisessa

Apteekissa työskentelevät farmasian ammattilaiset ovat korkeakoulutettuja lääkehuollon asiantuntijoita. He varmistavat, että asiakkaan lääkehoito on turvallista ja että asiakas osaa käyttää lääkkeitään oikein. Laadukkaat, vaikuttavat ja turvalliset lääkehoidot toteutuvat vain apteekkien riittävällä farmaseuttisella henkilöstöllä. Siksi on tärkeää huolehtia, että apteekeissa on jatkossakin riittävästi koulutettua henkilökuntaa.

Ehdotuksemme pähkinänkuoressa:

1.

Puretaan apteekkialalta tarpeetonta byrokratiaa ja laajennetaan farmasian ammattilaisten oikeuksia tehdä apteekissa turvallisia lääkevaihtoja.

2.

Varmistetaan, että farmasia-alan opiskelijamäärät ja valintakriteerit ovat sellaisia, että ne turvaavat apteekkien työvoiman saannin.

3.

Huolehditaan alan sisäisillä toimenpiteillä, että apteekkialan veto- ja pitovoima kohenevat.

Apteekkipalveluiden Kriittinen Kysymys: Riittääkö Henkilöstö?

Väestö ikääntyy ja lääkehoitojen määrä lisääntyy. Tämä näkyy apteekeissa reseptien määrän kasvuna. Vuonna 2022 apteekin ammattilaiset käsittelivät lähes kolmanneksen enemmän reseptejä kuin vuonna 2016. Kun lääkehoitojen määrä kasvaa, myös farmaseuttisen neuvonnan tarve apteekeissa lisääntyy. Farmaseutit apteekissa varmistavat, sopivatko kaikki asiakkaan resepti- ja itsehoitolääkkeet ja esimerkiksi ravintovalmisteet käytettäväksi yhtä aikaa.

Farmaseutit ovat merkittäviä osaajia terveydenhuollossa

Samaan aikaan kun farmaseuttista ammattitaitoa tarvitaan apteekeissa entistäkin enemmän, farmasian ammattilaiset ovat yhä halutumpia osaajia myös muun terveydenhuollon puolella. Viime vuosina on perustettu myös kymmeniä uusia apteekkeja, joista jokaiseen on tarvittu farmaseuttista henkilökuntaa.

Tilastot

Farmaseuttinen asiantuntemus on Tärkeä osa laadukasta terveydenhuoltoa

Apteekkityön laatu varmistetaan sillä, että jokaisessa apteekissa on riittävästi farmaseuttista henkilökuntaa. Farmaseuttinen ammattitaito on edellytys lääkehoidon onnistumisessa – farmaseutin neuvoja tarvitsee jossakin kohtaa meistä lähes jokainen.

60M

Apteekeissa on yli 60 miljoonaa asiakaskäyntiä vuosittain.

75M

Apteekki käsittelee vuosittain 75 miljoonaa reseptiä. Määrä on voimakkaassa kasvussa väestön ikääntyessä.

830

Suomessa on nyt 830 apteekkia. Apteekkeja on ympäri Suomen, jotta jokainen voi saada lääkkeet ja neuvontaa helposti ilman ajanvarausta.

4032

Apteekissa työskentelee yli 4 000 farmaseuttia.

Lähde: Suomen Apteekkariliitto

Sujuvat apteekkipalvelut vähentävät terveydenhuollon kustannuksia

Apteekkien riittävä työvoima turvataan päätöksillä, joilla puretaan tarpeetonta byrokratiaa apteekissa ja varmistetaan, että alalle riittää jatkossakin apteekkityöhön motivoituneita työntekijöitä. Terveydenhuollon taakkaa voidaan keventää hyödyntämällä enemmän apteekin ammattilaisten osaamista.

Farmaseuteille tulisi antaa laajemmat oikeudet tehdä apteekissa turvallisia lääkevaihtoja. Farmasian ammattilaisten osaamisen laajempi hyödyntäminen palvelisi asiakkaita, keventäisi terveydenhuollon kuormaa ja lisäisi myös apteekkityön mielekkyyttä. Tämä säästäisi niin lääkärien kuin apteekkienkin työaikaa ja sujuvoittaisi lääkehoitojen toteutumista.

Tällä hetkellä tiukka lainsäädäntö ja tarpeeton byrokratia asettavat farmasian ammattilaisten osaamisen hyödyntämiselle monia rajoituksia.

Jos lääkäri on esimerkiksi kirjoittanut potilaalle pipetissä annettavia silmätippoja, mutta huonosormiselle potilaalle silmätippojen käyttö pullossa olisi helpompaa, lääkettä ei saa vaihtaa, vaikka apteekeissa olisi siihen täysi osaaminen. Samoin jos lääkäri kirjoittanut potilaalle 2 mg tabletin, mutta se on saatavuushäiriössä, farmaseutti ei voi toimittaa potilaalle kahta 1 mg tablettia.

Tällaisissa tapauksissa apteekkien henkilökunta joutuu aina soittamaan erikseen lääkärille ja pyytämään valmisteen lääkkeen vaihtamista. Soittelu turhauttaa ja kuormittaa niin asiakasta, lääkäriä kuin apteekkien henkilökuntaakin. Jos lääkäriä ei saada kiinni, hoito voi myös viivästyä.

Korkeasti koulutetuilla farmasian ammattilaisilla olisi osaaminen ja tieto tehdä tämänkaltaisia lääkevaihtoja apteekissa lääkitysturvallisuuden vaarantumatta. Farmaseuteille tulisi antaa laajemmat oikeudet tehdä apteekissa turvallisia lääkevaihtoja.

Esimerkkejä nykyisestä tarpeettomasta byrokratiasta:

  • Emulsiovoide on loppu tukusta eli siinä on saatavuushäiriö. Jotta asiakkaan hoito saadaan toteutettua, apteekki voisi vaihtaa emulsiovoiteen rasvaisempaan voiteeseen, jossa lääkeaineen pitoisuus on sama. Apteekin täytyy kuitenkin soittaa ensin lääkärille ja pyytää uutta reseptiä.
  • Lääkäri on määrännyt asiakkaalle pipetissä annettavia silmätippoja, mutta huonosormiselle asiakkaalle silmätippojen käyttö pullossa olisi helpompaa. Apteekin farmaseutti ei voi ilman yhteydenottoa lääkäriin vaihtaa annostelumuotoa pipetistä pulloon.
  • 40 mg vahvuinen lääke on loppu tukusta eli siinä on saatavuushäiriö. Apteekki ei voi toimittaa tilalle samaa 20 mg vahvuista lääkettä kaksinkertaisella annoksella ilman yhteydenottoa lääkäriin.

Poikkeustilanteissa, kuten lääkkeen saatavuushäiriötilanteessa, farmaseutin tulisi voida vaihtaa lääke nykyistä joustavammin. Laajemman lääkevaihto-oikeuden myötä työn tehokkuus lisääntyisi ja terveydenhuollon kuormaa saadaan helpotettua.

Farmasia-alan opiskelijamäärät ja valintakriteerit tulee olla sellaisia, että ne turvaavat apteekkien työvoiman saannin.
On tärkeää, että farmasian valintakriteereissä huomioidaan se, että alalle hakeutuu apteekkityöhön motivoituneita opiskelijoita. Yliopistojen valintamenettelyjen tulee olla sellaiset, että alalle hakeutuu nimenomaan apteekkityöstä kiinnostuneita ja motivoituneita opiskelijoita.

Farmasian opiskelijamäärissä tulee huomioida alueelliset erot. Tällä hetkellä farmasian koulutusta on tarjolla Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Apteekkariliiton jäsenyhdistys Pohjolan Apteekkariyhdistyksen tavoitteena on saada farmasian koulutus käynnistymään myös Oulun yliopistossa. Erityisesti Pohjois-Suomi ja Kainuu hyötyisivät siitä, jos farmasian koulutusta olisi tarjoilla myös Pohjois-Suomessa.

Jotta lääkehoidoista tulisi sujuvampia ja terveydenhuollossa vältyttäisiin turhalta työltä, farmaseuttien osaaminen tulee ottaa huomattavasti laajempaan käyttöön. Lääkelakia tulisi muuttaa siten, että apteekeissa olisi oikeus vaihtaa lääkevalmisteen pakkauskokoa, kappalemääriä, lääkemuotoa ja vahvuutta vastaavaan toiseen lääkevalmisteeseen edellyttäen, että lääkärin määräämä lääkevalmisteen annostus ja hoidon kesto eivät muutu.  

Apteekkityö on tärkeää ja merkittävää työtä. Työvoimapulan ratkaisemiseksi ja alan veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi tarvitaan myös koko alan sisäisiä toimia. Apteekkariliitto on vuonna 2023 perustanut työryhmän etsimään ratkaisuja apteekkien työvoimapulaan. 

Haluatko tietää enemmän?

Tutustu myös muihin vaikuttamisteemoihimme ja löydä lisää tietoa ja näkökulmia apteekkialan ajankohtaisista aiheista.